Game Pikachu Game Pokemon GO - Play The Best Web Game Online 2016

Web Of Solitaire

Chào bạn, bạn vui lòng lưu lại trang Web này, chơi giải trí mỗi ngày 30 phút thôi nhé để lọt vào danh sách điểm cao!
TOP PLAYER TOP PLAYER TODAY 05/26/2019 - TOTAL
No data today!
No Account P/S Points Seconds
No data today!
No Account Score Seconds P/S
No Account Score Seconds P/S
Koylucky 8280 12813 0.64
Koylucky 7350 6343 1.15
TopPikachu 6600 8618 0.76
4 TopPikachu 6350 6466 0.98
5 zear 4600 8430 0.54
6 Game Pikachu 3630 66954 0.05
7 Game Pikachu 1900 6609 0.28
8 TopPikachu 1470 1003 1.46
9 malcoto 1190 755 1.57
10 Game Pikachu 1160 883 1.31
11 Game Pikachu 810 679 1.19
12 TopPikachu 690 11571 0.05
13 TopPikachu 610 589 1.03
14 Game Pikachu 160 19800 0.00
15 Game Pikachu 140 310 0.45
No Account Score Seconds P/S
malcoto 1190 755 1.57
TopPikachu 1470 1003 1.46
Game Pikachu 1160 883 1.31
4 Game Pikachu 810 679 1.19
5 Koylucky 7350 6343 1.15
6 TopPikachu 610 589 1.03
7 TopPikachu 6350 6466 0.98
8 TopPikachu 6600 8618 0.76
9 Koylucky 8280 12813 0.64
10 zear 4600 8430 0.54
11 Game Pikachu 140 310 0.45
12 Game Pikachu 1900 6609 0.28
13 TopPikachu 690 11571 0.05
14 Game Pikachu 3630 66954 0.05
15 Game Pikachu 90 2149 0.04

Copyright 2016 Game Pikachu - Game Pokemon Go

New verison Pokemon GO & Pikachu Classic