Game Pikachu Game Pokemon GO - Play The Best Web Game Online 2016

Web Of Solitaire

Chào bạn, bạn vui lòng lưu lại trang Web này, chơi giải trí mỗi ngày 30 phút thôi nhé để lọt vào danh sách điểm cao!
TOP PLAYER TOP PLAYER TODAY 11/17/2017 - TOTAL
No data today!
No Account P/S Points Seconds
No data today!
No Account Score Seconds P/S
No Account Score Seconds P/S
TopPikachu 7400 8666 0.85
TopPikachu 6260 6108 1.02
TopPikachu 6230 6214 1.00
4 TopPikachu 5930 4339 1.36
5 TopPikachu 4730 3601 1.31
6 TopPikachu 4720 4172 1.13
7 TopPikachu 4380 5896 0.74
8 TopPikachu 3890 4252 0.91
9 Game Pikachu 3770 3693 1.02
10 Game Pikachu 3690 10444 0.35
11 TopPikachu 3060 6160 0.49
12 TopPikachu 2920 2802 1.04
13 Game Pikachu 2710 2606 1.03
14 TopPikachu 2690 2501 1.07
15 001 2630 1941 1.35
No Account Score Seconds P/S
DuyVuTest 1250 573 2.18
Game Pikachu 1230 871 1.41
Game Pikachu 200 143 1.39
4 TopPikachu 5930 4339 1.36
5 001 2630 1941 1.35
6 TopPikachu 4730 3601 1.31
7 TopPikachu 2530 1931 1.31
8 TopPikachu 1900 1520 1.25
9 Game Pikachu 860 691 1.24
10 Game Pikachu 130 106 1.22
11 TopPikachu 2270 1877 1.20
12 Game Pikachu 120 106 1.13
13 TopPikachu 4720 4172 1.13
14 TopPikachu 1730 1534 1.12
15 Game Pikachu 1560 1403 1.11

Copyright 2016 Game Pikachu - Game Pokemon Go

New verison Pokemon GO & Pikachu Classic