Game Pikachu Game Pokemon GO - Play The Best Web Game Online 2016

Web Of Solitaire

Chào bạn, bạn vui lòng lưu lại trang Web này, chơi giải trí mỗi ngày 30 phút thôi nhé để lọt vào danh sách điểm cao!
TOP PLAYER TOP PLAYER TODAY 11/15/2018 - TOTAL
No data today!
No Account P/S Points Seconds
No data today!
No Account Score Seconds P/S
No Account Score Seconds P/S
Game Pikachu 13630 13173 1.03
TopPikachu 13430 8668 1.54
fitri 10800 7585 1.42
4 \\\\\\\\\\\\\\\ 9280 10855 0.85
5 Game Pikachu 8860 12663 0.69
6 TopPikachu 8620 6189 1.39
7 pln 8420 6892 1.22
8 1234567890 7690 11238 0.68
9 TopPikachu 6640 3987 1.66
10 nhi 6480 4320 1.5
11 Game Pikachu 6480 51382 0.12
12 nhihoa 6320 16556 0.38
13 baiduri 6320 39995 0.15
14 1234567890 6260 4547 1.37
15 1234567890 6220 5717 1.08
No Account Score Seconds P/S
Game Pikachu 730 228 3.20
Game Pikachu 3420 1179 2.90
TopPikachu 860 304 2.82
4 TopPikachu 210 84 2.5
5 Game Pikachu 650 270 2.40
6 Game Pikachu 820 350 2.34
7 TopPikachu 3590 1539 2.33
8 Game Pikachu 5990 2580 2.32
9 nho 720 311 2.31
10 Game Pikachu 270 120 2.25
11 TopPikachu 3670 1681 2.18
12 TopPikachu 170 79 2.15
13 Game Pikachu 210 100 2.1
14 Game Pikachu 1960 935 2.09
15 nhi 720 345 2.08

Copyright 2016 Game Pikachu - Game Pokemon Go

New verison Pokemon GO & Pikachu Classic