Game Pikachu Game Pokemon GO - Play The Best Web Game Online 2016

Web Of Solitaire

Chào bạn, bạn vui lòng lưu lại trang Web này, chơi giải trí mỗi ngày 30 phút thôi nhé để lọt vào danh sách điểm cao!
TOP PLAYER TOP PLAYER TODAY 07/16/2019 - TOTAL
No Account P/S Points Seconds
Game Pikachu 1.27 260 204
No Account Score Seconds P/S
Game Pikachu 260 204 1.27
No Account Score Seconds P/S
TopPikachu 9260 247323 0.03
Koylucky 8280 12813 0.64
Koylucky 7350 6343 1.15
4 TopPikachu 6600 8618 0.76
5 TopPikachu 6350 6466 0.98
6 TopPikachu 5040 3297 1.52
7 zear 4600 8430 0.54
8 Game Pikachu 3630 66954 0.05
9 TopPikachu 3610 273098 0.01
10 Game Pikachu 3600 13910 0.25
11 Game Pikachu 3100 12235 0.25
12 TopPikachu 2620 2597 1.00
13 Game Pikachu 2560 5224 0.49
14 Game Pikachu 1900 6609 0.28
15 TopPikachu 1470 1003 1.46
No Account Score Seconds P/S
malcoto 1190 755 1.57
TopPikachu 5040 3297 1.52
TopPikachu 1470 1003 1.46
4 Game Pikachu 220 157 1.40
5 Game Pikachu 1160 883 1.31
6 Game Pikachu 260 204 1.27
7 Game Pikachu 1380 1150 1.2
8 Game Pikachu 810 679 1.19
9 Koylucky 7350 6343 1.15
10 TopPikachu 610 589 1.03
11 TopPikachu 2620 2597 1.00
12 TopPikachu 1170 1190 0.98
13 TopPikachu 6350 6466 0.98
14 TopPikachu 6600 8618 0.76
15 TopPikachu 520 697 0.74

Copyright 2016 Game Pikachu - Game Pokemon Go

New verison Pokemon GO & Pikachu Classic